لیست محصولات بصیر

پنیر حلب یواف ۱۶ کیلویی بصیر

 پنیر حلب یواف ۱۴ کیلویی بصیر

 پنیر حلب یواف ۱۳ کیلویی بصیر

 پنیر نیم حلب یواف ۷کیلویی بصیر

 پنیر حلب سنتی ۱۴ کیلویی زرد

 پنیر حلب لاکتیکی ۱۳ کیلویی بصیر

 پنیر سطلی یواف ۱۵کیلویی iml

 پنیر سطلی یواف ۱۰ کیلویی iml

پنیرسطلی لاکتیکی ۹ کیلویی iml

پنیر سطلی یواف ۷ کیلویی iml

پنیر سطلی لاکتیکی ۶ کیلویی iml

پنیرسطلی یواف ۳/۷۰۰ کیلویی iml

 پنیر سطلی یواف ۲/۵کیلویی iml

 پنیر سطلی یواف ۲ کیلویی iml

پنیرسفید۴۰۰گرم یواف بصیر  (۲۴عددی)

پنیر سفید ۳۰۰گرم یواف دادا (۲۴عددی)

پنیر سفید۳۰۰گرم یواف بصیر (۲۴عددی)

پنیر سفید ۲۷۰گرم یواف بصیر (۲۴عددی)

پنیر سفید۱۰۰گرم یواف بصیر (۲۴عددی)

پنیر سفید۸۰۰گرم یواف۶عددی iml

پنیر سفید ۸۰۰ گرم لاکتیک ۶ عددی iml

پنیر سفید ۴۰۰گرم لاکتیک ۱۲عددی iml

 پنیر حلب یواف ۱۶ کیلویی لارا

 پنیر حلب یواف ۱۶ کیلویی کوهستان

پنیر حلب یواف ۱۶کیلویی دادا

پنیر حلب یواف ۱۴ کیلویی دادا

پنیر حلب یواف ۱۳ کیلویی دادا

پنیر حلب لاکتیک ۱۳ کیلویی دادا

پنیر ۱۰کیلویی یواف قالب جدید

پنیر حلب ۱۶کیلویی ویلس

پنیر ۱۰ کیلویی ویلس

پنیر ۲ کیلویی ویلس

پنیر پیتزارنده ۲/۵*۲ کیلویی تاپینگ ساده

پنیر پیتزارنده ۲/۵*۲ کیلویی تاپینگ دورنگ

پنیر پیتزا رنده یک کیلویی ۵ عددی

پنیر پیتزا رنده ۲/۵*۲ کیلویی دورنگ

پنیر پیتزا رنده ۲/۵*۲ کیلویی ممتاز

پنیر پیتزا رنده ۵ کیلویی معمولی

پنیر پیتزا رنده یک کیلویی ۵ عددی دورنگ

پنیر پیتزا رنده ۲۰۰گرم ۱۵ عددی

پنیر پیتزا رنده ۵۰۰ گرم ۶ عددی

keyboard_arrow_up